Erhvervsleje – tidsbegrænsning – ændring af erhvervslejeloven

Folketinget har førstebehandlet forslag fra Erhvervs- og Vækstministeren om forbedring af udlejerens muligheder for at tidsbegrænse erhvervslejekontrakter. Med forslaget fjernes lejerens mulighed for tilsidesættelse af vilkåret om tidsbegrænsning, hvorved det gøres mere attraktivt for udlejeren at indgå denne type erhvervslejeaftaler. Endvidere foreslås det, at præcisere hvilke oplysninger, der skal fremgå i forbindelse med vurderingen af markedslejen i erhvervslejemål, når der anvendes sammenlignelige erhvervslejemål. I forslaget er der lagt op til ikrafttræden 1. januar 2017.

Ny planlov – status

I september 2016 sendte Erhvervsstyrelsen forslag til modernisering af planloven i høring. Høringsfristen udløb den 17. oktober 2016. Med moderniseringen foreslås en udvidelse af mulighederne for udvikling i landdistrikterne og kystnærhedszonen. Lovforslaget vil således også indebære ændringer i Naturbeskyttelsesloven. Der foreslås en mere fleksibel planadministration med kortere høringsfrister og mulighed for dispensation fra lokalplaner til midlertidige aktiviteter. Brugsperioden for sommerhuse i sommerhusområder foreslås forlænget fra de nuværende 26 uger til 34 uger. Pensionisters ret til at anvende deres sommerhus til helårsbeboelse udvides til at gælde pensionister, der ejer en fritids

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
  • Facebook Clean
  • LinkedIn Clean

© by BuusMark. Webdesign PBH Design