top of page

PERSONDATABESKYTTELSE

Hos BuusMark Advokatfirma prioriterer vi beskyttelse af persondata højt. Derfor har vi vedtaget en persondatapolitik, som er under løbende udvikling. Gennem persondatapolitikken forsøger vi at skabe de bedste og sikreste rammer hos BuusMark Advokatfirma for at beskytte de persondata, som vi selv indhenter eller modtager fra tredjemand.

Dataansvarlig er BuusMark Advokatfirma I/S , CVR 37921599. I sager behandlet af advokat Karen Kastholm Romundstad, er dataansvarlig Advokatfirmaet Romundstad, CVR 34822735, som er i kontorfællesskab med BuusMark Advokatfirma I/S. Begge virksomheder har adresse Sankt Ols Gade 4-6, DK-4000 Roskilde, Tlf. 46 30 20 30, post@buusmark.dk, www.buusmark.dk

Vi har indgået databehandler aftale med vores databehandlere, hvorigennem disse forpligter sig til at overholde persondataforordningens (GDPR) bestemmelser

 

Vi behandler og opbevarer ikke-følsomme personoplysninger med hjemmel i forordningens artikel 6 (1) c og d. Følsomme oplysninger behandles og opbevares i henhold til forordningens artikel 9 (2) f.

 

1. Hvilke oplysninger får vi om dig, og hvad bliver de brugt til?

 

Vi passer godt på dine oplysninger og behandler kun personoplysninger, som er nødvendige for at håndtere den sag, hvori vi har modtaget oplysninger, eller for at opfylde lovgivningen. Vores medarbejdere har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har fået kendskab til under deres arbejde i BuusMark Advokatfirma.

Som klient vil modtage oplysninger fra dig, og disse vil som oftest være ikke-følsomme oplysninger. Vi bruger disse oplysninger til at varetage dine klientinteresser hos os. I det omfang det er nødvendigt for at varetage dine interesser, vil vi sende dine oplysninger videre. Som eksempel herpå kan nævnes indgivelse af stævning.

 

Selvom du ikke er klient hos os, vil vi kunne modtage oplysninger om dig som part i en sag, vi behandler her på kontoret. Det vil i langt de fleste tilfælde dreje sig om identifikations- og kontaktoplysninger. Dvs. dit navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og fødselsdato/evt. cpr-nr. Du er altid velkommen til at kontakte os for at få oplyst, præcist hvilke oplysninger, som vi opbevarer omkring dig. Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen og i visse tilfælde andre personers privatlivsbeskyttelse. Vi opbevarer disse oplysninger og korrespondance i sagen i op til 10 år efter sagens afslutning af hensyn til vores rådgivningsansvar. Oplysninger som er modtaget under en lov, der foreskriver en kortere opbevaringsperiode, vil blive slettet i overensstemmelse hermed.

 

2. Ret til at få rettet eller slettet dine oplysninger

 

Hvis de oplysninger, som vi har registreret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivning eller anden hjemmel. Har vi givet andre forkerte oplysninger, vil vi sørge for at rette fejlen.

 

3. Begrænsning af behandling af oplysninger

 

Bestrider du korrektheden af de oplysninger, som vi har registreret om dig, eller har du gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for efter databeskyttelsesforordningens artikel 21, kan du kræve, at vi begrænser behandlingen af disse oplysninger til opbevaring. Behandlingen er alene begrænset til opbevaring indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine interesser.

Har du krav på sletning af de oplysninger, som vi har registreret om dig, kan du i stedet anmode os om at begrænse behandlingen af disse oplysninger til opbevaring.

 

4. Ret til at få udleveret dine oplysninger (dataportabilitet)

 

Hvis vi behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, kan du have ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

 

5. Klage over vores behandling af oplysninger

 

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til os. Du kan desuden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk.


 

bottom of page