top of page

Om os

BuusMark – et ungt advokatfirma med stor erfaring.

 

Morten Mark Østergaard og Thomas Buus Pedersen, der stiftede BuusMark Advokatfirma, har begge advokatuddannelse fra større advokatkontorer i København, hvilket giver BuusMark et solidt fundament i forhold til rådgivning af vores klienter. Vi har således en grundlæggende erfaring i at servicere alt fra privatpersoner til helt store virksomheder. Denne service ønsker vi, at BuusMark’s klienter skal nyde godt af.

 

Kontoret er i 2019 blevet styrket med advokat Karen Kastholm Romundstad, der er indtrådt i kontorfællesskab med BuusMark Advokatfirma. Karen driver sin virksomhed i Advokatfirmaet Romundstad, cvr. nr. 34822735. Karens specialeområder er familie og arveret.

I oktober 2019 er kontoret endvidere styrket med et integreret samarbejde med advokatfirmaet ICP advokater v/advokat og avocat Ib Christian Pedersen, der er etableret i Paris og har speciale i franske retsforhold, fast ejendom, selskabsret og erhvervsret generelt.

 

I august 2021 blev kontoret yderligere styrket med advokat Karen Kaufmann, der er indtrådt i kontorfællesskab med BuusMark Advokatfirma. Karen driver sin virksomhed i Advokatfirmaet Karen Kaufmann, cvr. nr. 35963480. Karens specialeområder er erhvervsret, arbejds- og ansættelsesret samt immaterialret og licensaftaler.

Vi bruger vores erfaring aktivt i vores rådgivning, og vores mål er herved at tilføre vores klienter værdi i alle facetter af vores rådgivning.

 

På vores hjemmeside kan du læse om de fagområder, som udgør størstedelen af de områder, som vi rådgiver vores klienter om. Vi har en række gode samarbejdsforbindelser, der sikrer, at vi også har mulighed for at levere rådgivning indenfor fagområder, som ikke ligger indenfor BuusMark’s ekspertområde. 

 

BuusMark Advokatfirma har klientbankkonti i Jyske Bank og Advokatfirmaet Romundstad klientbankkonti i Nordea.  

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer.

Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.).

Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Alle virksomhedens advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

BuusMark har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

BuusMark’s ansvarsforsikring og garanti er tegnet i HDI Danmark. Police 156-08657552-14005. Advokatfirmaet Romundstad's ansvarsforsikring og garanti er ligeledes tegnet i HDI Danmark Police  156-08407200-30011. Advokat Karen Kaufmanns ansvarsforsikring og garanti er ligeledes tegnet i HDI Danmark Police 156-76379335-30013. Ib Christian Pedersen’s har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti via advokatsamfundet i Paris hos MMA IARD Assurances Mutuelles og MMA IARD SA, Police n° 127 103 713.

 

Da BuusMark Advokatfirma i henhold til lovbekendtgørelse nr. 806 af 6. august 2009 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme har pligt til at kræve, at en klient legitimerer sig, når der optages en forretningsmæssig forbindelse med denne samt at opbevare den i mindst 5 år, vil vi i forbindelse med en sagsoprettelse bede dig fremsende os legitimation i form af kopi af sygesikringsbevis og kørekort. Legitimationen kan blot fremsendes indscannet via e-mail.

Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er vi som  advokater forpligtede til at give dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt vi måtte få mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er vi forpligtede til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive dine ID oplysninger til SØIK. Vi må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted.

Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelse af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik. Advokatnævnet påser overholdelse af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

 

Man kan læse mere om de advokatetiske regler og Advokatrådet på www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BuusMark Advokater og/eller utilfredshed med en af virksomhedens advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Læs mere om vores persondatapolitik her.

bottom of page